District Wise MoU/PRA/TIMP Status

 
(Phy in Nos. & Area in Ac.)
District
No of Tanks
Area of Tanks
No of MoUs with WUA
Area of MoUs with WUA
No of Walkthroughs conducted
Area of Walkthroughs conducted
No of PRAs conducted
Ayacut of PRAs conducted
No of TIMPs prepared
Area of TIMPs prepared
No of TIMPs Agreements completed
Ayacut of TIMPs Agreements completed
No of TIMPs approved in DLIC
Area of TIMPs approved in DLIC
ANANTAPURAM
142
42937.3
142
42937.3
142
42937.3
142
42937.3
142
42937.3
142
42937.3
142
42937.3
CHITTOOR
165
41605.51
165
41605.51
165
41605.51
165
41605.51
165
41605.51
165
41605.51
165
41605.51
CUDDUPAH
63
24119.6613
63
24119.6613
63
24119.6613
63
24119.6613
63
24119.6613
63
24119.6613
63
24119.6613
EAST GODAVARI
17
3030.81
17
3030.81
17
3030.81
17
3030.81
17
3030.81
17
3030.81
17
3030.81
KRISHNA
95
30395.64
95
30395.64
52
20750.95
52
20750.95
53
20875.82
95
30395.64
95
30395.64
KURNOOL
44
14748.24
44
14748.24
44
14748.24
44
14748.24
44
14748.24
44
14748.24
44
14748.24
NELLORE
127
57874.67
127
57874.67
127
57874.67
127
57874.67
127
57874.67
126
57750.37
127
57874.67
PRAKASAM
38
15289.28
38
15289.28
38
15289.28
38
15289.28
38
15289.28
38
15289.28
38
15289.28
SRIKAKULAM
82
16710.73
82
16710.73
82
16710.73
82
16710.73
82
16710.73
82
16710.73
82
16710.73
VISAKHAPATNAM
90
28396.29
90
28396.29
90
28396.29
90
28396.29
90
28396.29
90
28396.29
90
28396.29
VIZIANAGARAM
99
20762.51
99
20762.51
99
20762.51
99
20762.51
99
20762.51
99
20762.51
99
20762.51
WEST GODAVARI
13
5882.35
13
5882.35
13
5882.35
13
5882.35
13
5882.35
13
5882.35
13
5882.35